Năm:   Đơn vị:  
NămĐơn vị Thông tin hộ khoán thuế Tải về Xem
2015Thành phố Thanh Hóa Công khai Hộ khoán thành phố Thanh Hóa năm 2015
2015Huyện Bá Thước Công khai thông tin hộ khoán huyện Bá Thước năm 2015
2015Thị xã Bỉm Sơn Công khai thông tin hộ khoán thị xã Bỉm Sơn năm 2015
2015Huyện Cẩm Thủy Công khai thông tin hộ khoán huyện Cẩm Thủy năm 2015
2015Huyện Đông Sơn Công khai thông tin hộ khoán huyện Đông Sơn năm 2015
2015Huyện Hà Trung Công khai thông tin hộ khoán huyện Hà Trung năm 2015
2015Huyện Hậu Lộc Công khai thông tin hộ khoán huyện Hậu Lộc năm 2015
2015Huyện Hoằng Hóa Công khai thông tin hộ khoán huyện Hoằng Hóa năm 2015
2015Huyện Lang Chánh Công khai thông tin hộ khoán huyện Lang Chánh năm 2015
2015Huyện Mường Lát Công khai thông tin hộ khoán huyện Mường Lát năm 2015
2015Huyện Nga Sơn Công khai thông tin hộ khoán huyện Nga Sơn năm 2015
2015Huyện Ngọc Lặc Công khai thông tin hộ khoán huyện Ngọc Lặc năm 2015
2015Huyện Như Thanh Công khai thông tin hộ khoán huyện Như Thanh năm 2015
2015Huyện Như Xuân Công khai thông tin hộ khoán huyện Như Xuân năm 2015
2015Huyện Nông Cống Công khai thông tin hộ khoán huyện Nông Công năm 2015
2015Huyện Quan Hóa Công khai thông tin hộ khoán huyện Quan Hóa năm 2015
2015Huyện Quan Sơn Công khai thông tin hộ khoán huyện Quan Sơn năm 2015
2015Huyện Quảng Xương Công khai thông tin hộ khoán huyện Quảng Xương năm 2015
2015Thị xã Sầm Sơn Công khai thông tin hộ khoán thị xã Sầm Sơn năm 2015
2015Huyện Thạch Thành Công khai thông tin hộ khoán huyện Thạch Thành năm 2015
2015Huyện Thiệu Hóa Công khai thông tin hộ khoán huyện Thiệu Hóa năm 2015
2015Huyện Thọ Xuân Công khai thông tin hộ khoán huyện Thọ Xuân năm 2015
2015Huyện Thường Xuân Công khai thông tin hộ khoán huyện Thường Xuân năm 2015
2015Huyện Tĩnh Gia Công khai thông tin hộ khoán huyện Tĩnh Gia năm 2015
2015Huyện Triệu Sơn Công khai thông tin hộ khoán huyện Triệu Sơn năm 2015
2015Huyện Vĩnh Lộc Công khai thông tin hộ khoán huyện Vĩnh Lộc năm 2015
2015Huyện Yên Định Công khai thông tin hộ khoán huyện Yên Định năm 2015
2014Thị xã Sầm Sơn Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện phải nộp thuế GTGT
2014Thị xã Sầm Sơn Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế phải nộp
2014Thị xã Bỉm Sơn Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện phải nộp thuế GTGT
2014Thị xã Bỉm Sơn Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế phải nộp
2014Huyện Nông Cống Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện phải nộp thuế GTGT
2014Huyện Nông Cống Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế phải nộp
2014Huyện Bá Thước Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện phải nộp thuế GTGT
2014Huyện Bá Thước Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế phải nộp
2014Huyện Cẩm Thủy Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện phải nộp thuế GTGT
2014Huyện Đông Sơn Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện phải nộp thuế GTGT
2014Huyện Đông Sơn Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế phải nộp
2014Huyện Hà Trung Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện phải đóng thuế GTGT
2014Huyện Hà Trung Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế phải nộp
2014Huyện Hậu Lộc Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện phải nộp thuế GTGT
2014Huyện Hậu Lộc Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế phải nộp
2014Huyện Hoằng Hóa Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện phải nộp thuế GTGT
2014Huyện Hoằng Hóa Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế phải nộp
2014Huyện Lang Chánh Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện phải nộp thuế GTGT
2014Huyện Lang Chánh Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế phải nộp
2014Huyện Mường Lát Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện phải nộp thuế GTGT
2014Huyện Mường Lát Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế phải nộp
2014Huyện Nga Sơn Danh sách hộ kinh doanh không thuộc diện phải nộp thuế GTGT
2014Huyện Nga Sơn Danh sách hộ kinh doanh và mức thuế phải nộp
1 2